Skifte av medlemskap fra et FIFe-medlem til et annet

 

 


FIFes generalsekretær, Eric Reijers, har skrevet en orientering om hvordan FIFes medlemmer skal forholde seg når de får en søknad fra et medlem som bor i et annet land.
Jeg har fått tillatelse til å oversette denne orienteringen, og han og formannen i FIFes disiplinærkomité, Hans G. Lindberg, har gitt meg tillatelse til å skrive det som en offisiell orientering fra disiplinærkomiteen:


Intet FIFe medlem kan under noen omstendighet selv velge å oppta et individuelt medlem (enten vedkommende er medlem i et FIFe-forbund eller ikke) som bor i et annet land der det er et FIFe-forbund. Vi gikk ut ifra at alle FIFes medlemmer var klar over dette.

Vi har lover og regler som regulerer dette, generalforsamlinger der dette er blitt bestemt (Portugal 2001, Roma 2006 behandlet spørsmålet, det samme gjorde generalforsamlingen i Albufeira i 2007). Prosedyrer og skjema for skifte av medlemskap ligger på FIFes hjemmeside og dette er blitt sendt til alle medlemmer minst tre ganger i løpet av de siste årene.

To nasjonale medlemmer (Sveits og nå Polen) er blitt ilagt en bot på EUR 500.- for å ha gitt medlemskap, stemplet utstillingspåmeldelser og utstedt stamtavler til folk som bor i et annet land der det finnes et FIFe medlem. Dette for å beskytte alle FIFes medlemmer.
Regler, statutter og prosedyrer
Som en service overfor medlemmene siteres herved de relevante lover og regler, samt gjeldende prosedyrer nedenfor:

Generelle regler, Artikkel 2.5: Et FIFe-medlem kan etter anbefaling fra FIFes styre oppta et individuelt medlem fra et annet land enten det er eller ikke er et FIFe-medlem der.

FIFes statutter, artikkel 2.7:
Medlemmer av FIFe kan bare oppta som individuelle medlemmer i sine klubber:
• personer som bor i samme land.
• personer som midlertidig bor utenfor sitt eget land.
• personer som bor i et land der det ikke er noe FIFe-medlem.
• Et FIFe-medlem kan bibeholde som klubbmedlemmer de personer som har bosatt seg utenlands,
forutsatt at det ikke er et FIFe-medlem i det nye landet de har bosatt seg i

Unntak fra det ovenstående, se FIFes generelle regler § 2.5


Prosedyrer for å skifte medlemskap (også tilgjengelig i biblioteket på FIFes hjemmeside):

Det individuelle medlem – herefter kalt søker – som ønsker å si opp sitt medlemskap, skal sende ”Søknadsskjema for å skifte medlemskap” (“Application for changing membership to another FIFe Member”) som er utarbeidet med dette for øye til FIFe-forbundet i det land søker er bosatt. Efter at skjemaet er blitt sjekket og godkjent av FIFe-forbundet, skal det sendes tilbake til søker. Søker sender derefter skjemaet til det FIFe-forbund der det søkes medlemskap. Dette FIFe-forbund avgjør om de ønsker å motta det nye medlemmet og sender så skjemaet, påført sin avgjørelse, til FIFes generalsekretariat. Efter behandling i FIFes styre sendes avgjørelsen til det FIFe-forbund søker ønsker medlemskap i, og det FIFe-forbund søker ønsker å forlate får en kopi. Hvis det FIFe-forbund det søkes medlemskap i ikke ønsker å motta medlemmet, skal såvel FIFes sekretariat som det tidligere/eksisterende FIFe-forbund informeres.

Forklaring:
• Det er ikke tillatt for søker (individuelle medlemmer) å kontakte FIFe direkte.
• I de tilfeller der et ekskludert medlem eller en som er under disiplinær forføyning eller
efterforskning ønsker å skifte medlemskap, vil søknaden automatisk bli sendt til FIFes
disiplinærkomité.
• Medlemmer av FIFe er ikke forpliktet til å oppta en søker fra et annet land, dette er helt og
holdent FIFe-forbundets egen avgjørelse.
• Søkere som ønsker å endre medlemskap for tredje gang, vil automatisk bli sendt til FIFes
disiplinærkomité.
• En gang i året offentliggjør FIFe hvor mange individuelle medlemmer som har endret
medlemskap og hovedgrunnene til dette.
• Søkere som aldri har vært medlem i et FIFe-forbund i det landet de bor må også søke til FIFes
sekretariat.
• Intet FIFe-forbund tillates å oppta et individuelt medlem fra et annet land uten at prosedyrene er
fulgt til punkt og prikke, og uten tillatelse fra FIFes styre.


Styret forholder seg til EUs regler om individets frihet til å velge medlemskap i organisasjoner og forutsetter at alle FIFes medlemmer respekterer prosedyrene.

Hvis dere får en søknad fra et medlem som bor for eksempel i Irland (den irske republikk), der FIFe ikke har noe medlem, kan dere oppta vedkommende som medlem, men ikke fra noe annet land der det finnes et FIFe-forbund.

Hvis søknad fra en person som bor i et land der det finnes et FIFe-forbund er stemplet av dette forbundet, er det ikke noe problem. Hva man da gjør, er å skrive til FIFe-forbundet i det landet søker bor og be om deres syn på saken.

Når det gleder en søker som tidligere har vært medlem av et FIFe-forbund eller aldri har vært medlem i FIFe-forbundet i sitt eget land, er rett og slett å kontrollere søknadsskjemaet for at

1. Den øverste delen (søkerens) er fylt ut korrekt og undertegnet av søker.
2. ved sin underskrift bekrefter søker at han/hun ikke har vært gjenstand for en disiplinær
forføyning i løpet av de siste 12 måneder.
3. Dere fyller inn delen som heter ”for det FIFe-forbund det søkes medlemskap i” ("For the FIFe
Member where Membership is requested"), stempler og undertegner skjemaet og sender det til
FIFes generalsekretær.
4. FIFe vil så gi sin offisielle tillatelse i form av et brev.

Derefter vil FIFe informere sitt medlem i det land søker bor om at en person som bor i deres land har FIFes tillatelse til å søke om medlemskap i et annet FIFe-forbund.

Bemerk at det er FIFe-medlemmet (NRR) som er den aktive part, ikke enkelt- klubber tilsluttet NRR.

Jeg ber om at denne orienteringen sendes alle norske klubber, så NRR slipper misforståelser og bøter.
Oslo, 20. oktober 2008
Vennlig hilsen
på vegne av
FIFe Disciplinary Commission
Copyrigth © Eva Minde
Fat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - Januar '09